2020-02-24

WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w Miejskim Przedszkolu
Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach w celu ich ponownego wykorzystania
na podstawie art. 3  ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego: 

 

§ 1

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 

§ 2

1. Zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania mają zastosowanie wyłącznie do wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a podstawą kwalifikacji wniosku nie jest jego nazwa lecz treść.

2. Pracownicy merytoryczni wraz ze swoimi przełożonymi w zakresie swojej właściwości rzeczowej są zobowiązani do rozstrzygania wątpliwości, czy wniosek dotyczy informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, w konsultacji z radcą prawnym, o ile jest to konieczne.

 

§ 3

1. Udostępnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania
Miejskim Przedszkolu Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach następuje poprzez:

1) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Miejskiego  Przedszkola Nr 67
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

2) rozpatrzenie pisemnie złożonego wniosku (do wykorzystania wzór wniosku określony  w załączniku do niniejszych zasad).

3. Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ponosi odpowiedzialność za treść, która została opublikowana w BIP oraz udostępniona
w wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

5. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Miejskie  Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

1) ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

2) jest uprawniony do ponownego wykorzystywania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Miejskiemu Przedszkolu Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

6. Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za  wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia
do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu Katowice

7.  Miejskie  Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku związane jest z:

1) poniesieniem dodatkowych kosztów przez Miejskie  Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach w związku ze wskazaną formą i sposobem udostępnienia informacji,

2) dostosowaniem systemu informatycznego oraz warunków technicznych
i organizacyjnych przy udostępnieniu danych gromadzonych i przechowywanych
w systemie informatycznym.

 

§ 4

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych
na stronie BIP wymaga zachowania następujących warunków:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach oraz
o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2) treść informacji nie może być modyfikowana,

3) w przypadku kiedy treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamiesić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,

4) poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie
i wykorzystywanie.

2. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie internetowej www.ludwiczka.pl wymaga złożenia odrębnego wniosku.

 

§ 5

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1) nie została udostępniona na stronie BIP,

2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

§ 6

1. Wnioski należy składać:

1) w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2) e-mailem na adres wesola.ludwiczka@poczta.fm

2. W przypadku wniosków, których zakres żądania wykracza poza zasób informacji
i dokumentów będących w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach należy poinformować wnioskodawcę, iż Miejskie  Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach nie jest właściwy
do rozpatrzenia wniosku albo wskazać mu właściwy organ.

3. Wnioski nie podlegają przekazaniu według właściwości do podmiotów zewnętrznych, w tym również innych gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Nie podlegają realizacji wnioski przesłane przez komunikatory społeczne.

 

 

§ 7

1. Każdy wpływający do Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach
 wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w formie pisemnej lub elektronicznej podlega zarejestrowaniu w centralnym rejestrze zwanym dalej "Rejestrem wniosków", prowadzonym przez pracownika Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zawiera: liczbę porządkową, datę wpływu, formę wniosku (pisemna/elektroniczna), znaczenie wnioskodawcy, przedmiot wniosku, datę załatwienia wniosku, sposób załatwienia, uwagi.

3. Oryginał wniosku przechowuje wraz z rejestrem, o którym mowa w ust. 2 pracownik Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 

§ 8

1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:

1) oceny, czy wniosek dotyczy informacji wytworzonych lub będących w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach,

2) wyznaczenia pracowników do przygotowania odpowiedzi na wniosek lub przygotowania odpowiedzi we własnym zakresie, w tym o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,

3) przygotowania oferty określającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie,

4) zweryfikowania treści informacji oraz dokumentów, na bazie których została przygotowana oferta/odpowiedź lub naliczona wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie,

5) przekazania do pracownika Miejskiego  Przedszkola Nr 21 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez osobę, która wytworzyła ofertę/ informację  i odpowiada za jej treść (pracownik) oraz osobę, która odpowiada za udostępnienie informacji (kierownika działu lub pracownika na samodzielnym  stanowisku).

2. Pracownik Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach po zarejestrowaniu pisma i nadaniu mu znaku sprawy przedkłada je do podpisu Dyrektorowi.

3. W przypadku wniosków dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów informatycznych, komórki organizacyjne współpracują z informatykiem.

4. Przesłania informacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, dokonuje pracownik będący użytkownikiem systemu

5. Projekt decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz projekt decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie w przypadku złożenia sprzeciwu do treści złożonej oferty przygotowują komórki merytoryczne odpowiedzialne rzeczowo.

6. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została zatwierdzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, czynności tej dokonuje Dyrektor.

 

 

§ 9

1. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania po rejestracji w Rejestrze wniosków, a następnie wytworzona w wyniku rozpatrzenia wniosku dokumentacja w sprawie (w tym między innymi odpowiedź), podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w Wykazie wniosków o udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanym dalej "Wykazem".

2. Publikacji wniosku i odpowiedzi w Wykazie dokonuje dyrektor, po przeprowadzeniu anonimizacji treści, z zachowaniem zasad określonych przepisami prawa.

3. O kolejności publikacji wniosków w Wykazie decyduje kolejność ich akceptacji
do publikacji, a nie kolejność wpływu wniosku.

4. Wykaz obejmuje informacje za dany rok kalendarzowy,

 

§ 10

1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, komórka merytoryczna powiadamia pisemnie wnioskodawcę  oraz pracownika Miejskiego  Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja,
nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

3. Odpowiedź na wniosek zawiera informację, iż przekazane dane są zgodne ze stanem na konkretnie wskazany dzień.

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w zasadach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 


 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..